Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ofiary przestępstw z większymi szansami na kompensatę państwową. Senacki projekt realizuje postulaty Rzecznika

Data:
  • Usprawnienie przyznawania kompensaty państwowej dla ofiar przestępstw zakłada projekt Senatu, o który wnosił Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Senat przyjął taką propozycję zmiany prawa 19 lutego 2021 r. (druk senacki nr 91). Teraz trafi ona do Sejmu

Ofiary niektórych przestępstw mają prawo do państwowej kompensaty. Nie ma ona charakteru zadośćuczynienia, służy jedynie pokryciu kosztów leczenia, rehabilitacji czy pogrzebu, utraconych zarobków i innych środków utrzymania.

Ustawę o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych uchwalono 7 lipca 2005 r. Na podstawie sygnałów od obywateli RPO uznał, że instytucja ta jest wykorzystywana stosunkowo rzadko

W latach 2016-2017 liczba kompensat spadła  do 28 i 26 rocznie w skali kraju. Istotnym problemem jest ponadto bardzo niska świadomość istnienia tej instytucji, co przekłada się na małą liczbę wniosków o przyznanie kompensat.

Dlatego RPO wystąpił do Senatu o odpowiednie zmiany w ustawie.

Senacki projekt przewiduje sprawniejsze rozpoznawanie wniosków o przyznanie kompensaty (wprowadza 6-miesięczny termin dla sądu), szerszą możliwość dochodzenia „zaliczki” na poczet kompensaty (przyznawanej w formie zabezpieczenia powództwa), a także obowiązek pouczenia pokrzywdzonego, że w ogóle może domagać się wypłacenia kompensaty.

Projekt przewiduje także, że kompensaty wypłacane będą ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości), nie zaś, jak obecnie, z ogólnych środków Skarbu Państwa.

II.518.15.2014

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-02-24 08:40:18
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski