Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odpowiedź RPO na apel władz samorządowych Świdnika w sprawie intensyfikacji działań w obronie chrześcijan prześladowanych w Polsce

Data:
  • Burmistrz i Przewodniczący Rady Miasta Świdnika skierowali do Rzecznika Praw Obywatelskich apel Rady Miejskiej w sprawie „intensyfikacji działań w obronie chrześcijan prześladowanych w Polsce i ochrony dobrego imienia św. Jana Pawła II”
  • W piśmie proszą Rzecznika o zwiększenie działań, które miałyby na celu zagwarantowanie swobody wyznania i wolności religijnej w Polsce
  • W odpowiedzi ZRPO Stanisław Trociuk informuje o działalności Rzecznika dotyczącej tematu wolności sumienia i wyznania

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła uchwała Rady Miasta Świdnika zawierająca apel "w sprawie intensyfikacji działań w obronie chrześcijan prześladowanych w Polsce i ochrony dobrego imienia św. Jana Pawła II".

Władze samorządowe tego miasta zwróciły się w nim do Rzecznika z prośbą o "intensyfikację działań mających na celu zagwarantowanie swobody wyznania i wolności religijnej, określonych m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konstytucji RP".

Rzecznik, traktując przekazaną uchwałę jako istotny głos w debacie na temat poszanowania podstawowych praw i wolności w Polsce, zapewnił, że działając w granicach kompetencji określonych w ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich, podejmuje działania dotyczące zagwarantowanej w art. 53 Konstytucji RP wolności sumienia i wyznania, w tym także działania dotyczące członków wyznań chrześcijańskich.

Odniósł się także do przytaczanych w piśmie spraw dotyczących postępowań sądowych związanych z zarzutami obrazy uczuć religijnych i złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu obrzędów religijnych. Zwrócił uwagę, że kompetencje RPO w postępowaniach karnych są ściśle określone prawem. Wyjaśnił, że w przytaczanych sprawach ograniczają się do możliwości wniesienia, po wpłynięciu stosownego wniosku od strony postępowania, nadzwyczajnego środka zaskarżenia jakim jest kasacja, co może nastąpić dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia.

W odpowiedzi ZRPO informuje o działaniach podejmowanych przez Rzecznika w obszarze ochrony uczuć religijnych m.in. o wystąpieniu do Komendanta Głównego Policji w sprawie incydentów w kościołach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20, stanowisku RPO w sprawie finansowania lekcji religii z budżetu samorządów oraz sprawie możliwości uzyskania zwolnienia od pracy lub nauki na czas niezbędny do obchodzenia świąt.

W piśmie do Przewodniczącego Rady Miasta Świdnika zwrócono również uwagę, że RPO docenia znaczenie działalności papieża św. Jana Pawła II, o czym świadczy m. in. objęcie honorowym patronatem międzynarodowej konferencji „Prawa człowieka w nauczaniu papieża Jana Pawła II”, która odbyła się dnia 30 listopada 2022 roku w Rzymie.

VII.5600.10.2023

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski