Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO o polityce rozwoju

Data:

Komunikat Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z planem prac Ministerstwa Rozwoju Regionalnego uwzględniającego zmianę ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w sposób uwzględniający stanowisko RPO wyrażone we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 37 tej ustawy z Konstytucją 

W planie prac legislacyjnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na II kwartał znalazła się zapowiedź przygotowania zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 ze zm.) w sposób uwzględniający stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich wyrażone we wniosku o stwierdzenie niezgodności art. 37 tej ustawy z Konstytucją, który został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego 12 lipca 2007 r.

We wniosku Rzecznik zakwestionował wyłączenie możliwości zaskarżenia decyzji o dofinansowaniu projektu ze środków unijnych lub z budżetu państwa do sądu administracyjnego. W opinii Rzecznika takie uregulowanie narusza konstytucyjne prawo do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji) oraz określoną w art. 184 Konstytucji zasadę sprawowania przez sądy administracyjne kontroli nad działalnością administracji publicznej. Sprawa została zarejestrowana w Trybunale pod sygnaturą K 32/07, nie został jeszcze wyznaczony w niej termin rozprawy. Zmiana przepisów ustawy przed rozpatrzeniem sprawy przez Trybunał pozwoliłaby na załatwienie sprawy zgodnie z oczekiwaniami Rzecznika i obywateli.  

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk