Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zapewnić potrzeby żywieniowe pacjentów onkologicznych. Odpowiedź na wystąpienie do MZ

Data:
  • Rząd pracuje nad projektem ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, która ma usprawnić organizację opieki onkologicznej
  • Projekt powinien zostać rozszerzony o uregulowanie problemu leczenia żywieniowego pacjentów onkologicznych – uważają organizacje zajmujące się żywieniem medycznym
  • RPO przekazuje uwagi tych organizacji Ministrowi Zdrowia; prosi o ich uwzględnienie w toku prac nad projektem
  • AKTUALIZACJA: Zagadnienia żywienia pacjentów, jako ważnego elementu opieki onkologicznej, nie wykluczono w projekcie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej - odpowiada resort 

Rada Ministrów pracuje nad projektem ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, który przewiduje przeorganizowanie systemu leczenia onkologicznego, zwiększenie jakości oraz skuteczności diagnostyki i terapii pacjentów onkologicznych.

Zdaniem organizacji pozarządowych zajmujących się żywieniem medycznym, w ramach prac nad tym projektem konieczne jest uwzględnienie potrzeb żywieniowych pacjentów onkologicznych. Przyjęły one stanowisko w tej sprawie.

Zaapelowały o rozszerzenie projektu o regulacje mające na celu uregulowanie problemu leczenia żywieniowego pacjentów onkologicznych, w szczególności przez:

  • doprecyzowanie zasad przeprowadzania przesiewowej oceny stanu odżywienia oraz pogłębionej oceny żywieniowej,
  • nałożenie bezpośredniego obowiązku odnotowywania wyników tych badań w dokumentacji medycznej,
  • zobowiązanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą do zapewnienia pacjentom leczenia żywieniowego adekwatnego do potwierdzonego stanu klinicznego.

Organizacje szczegółowo uzasadniają konieczność wprowadzenia tych zapisów do projektu. Proponują poprawkę, której uwzględnienie pomoże zapewnić odpowiednią, kompleksową terapię dla pacjentów onkologicznych.

- Wyrażam nadzieję, że uwagi te znajdą odpowiednie odzwierciedlenie w ostatecznym brzmieniu projektu ustawy, który przyczyni się do optymalnego rozwiązania realizującego w najwyższym stopniu interes pacjentów – pisze Marcin Wiącek do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Odpowiedź Waldemara Kraski, sekretarza stanu w MZ

Zagadnienie żywienia pacjentów jest ważnym elementem opieki onkologicznej i nie tylko.

Dlatego też nie wykluczono jej w projekcie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, bowiem wskazując w definicji opieki onkologicznej, że są to świadczenia realizowane w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), projektodawca wskazał na wszystkie świadczenia gwarantowane dedykowane pacjentom onkologicznym realizowane w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej jak i leczeniu szpitalnym, w tym na świadczenia żywieniowe oraz na przesiewową ocenę stanu odżywienia, dla której zasady realizacji zostały określone w § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 290, z późn. zm.).
  
Jednocześnie uprzejmie informuję, że odpowiedź w przedmiotowym zakresie została przekazana do Stowarzyszenia na Rzecz Żywienia Medycznego w Polsce przy piśmie z dnia 10 listopada 2022 r.

V.7010.175.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MZ
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski