Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przeszukanie w budynku Krajowej Rady Sądownictwa. Odpowiedź Prokuratury Krajowej

Data:

Na podstawie publikacji medialnych RPO powziął informację o podjęciu przez prokuratorów Prokuratury Krajowej 3 lipca 2024 r. czynności w budynku Krajowej Rady Sądownictwa

AKTUALIZACJA 16.07.2024: W obszernej odpowiedzi dla RPO Prokuratora Krajowa podkreśliła, że wydanie postanowień o żądaniu dobrowolnego wydania akt wskazanych spraw dyscyplinarnych - a w razie odmowy przeprowadzenie przeszukania - było zgodne z prawem, celowe i zasadne. Do odpowiedzi załączono postanowienia prokuratora o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu.

Jak wynika z powołanych publikacji, prokurator z udziałem Policji dokonał przeszukania w gabinetach sędziowskich znajdujących się w tym budynku.

W związku z powyższym Marcin Wiącek prosi prokuratora krajowego Dariusza Korneluka o przedstawienie informacji dotyczących podstaw prawnych i faktycznych przeprowadzonego przeszukania.

RPO zwraca się także o poinformowanie o przedmiocie postępowania przygotowawczego, w którym podjęto te czynności, przekazanie kopii postanowienia o przeszukaniu, jeżeli zostało wydane, oraz  przedstawienie informacji o aktualnym stanie tej sprawy.

Omówienie odpowiedzi Prokuratury Krajowej

W obszernej odpowiedzi Prokuratury Krajowej napisano, że Wydział Spraw Wewnętrznych PK prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez  Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego zastępcę, a także zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. 

Znając pisma Ministra Sprawiedliwości, wyłączające ich w myśl art. 112b § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych od podejmowania jakichkolwiek czynności, podjęli oni czynności, które doprowadziły do usunięcia akt wskazanych spraw dyscyplinarnych i ukrycia ich przed wyłącznym dysponentem, czym działano na szkodę interesu publicznego.

PK podkreśla, że Rzecznicy Dyscyplinarni Ministra Sprawiedliwości z chwilą ich powołania, stali się wyłącznie uprawnionymi do prowadzenia wskazanych postępowań dyscyplinarnych. Chcąc realizować powierzone im czynności, zwrócili się do Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie o przekazanie wskazanych spraw dyscyplinarnych. Mimo, iż utracili oni legitymację do dalszego procedowania w tych sprawach, odmówili wydania akt. Fakt ten uniemożliwił tym podmiotom dalsze prowadzenie powierzonych postępowań dyscyplinarnych.

W ocenie PK w realiach niniejszej sprawy wydanie postanowień o żądaniu dobrowolnego wydania akt. a w razie odmowy przeprowadzenie przeszukania było zgodne z prawem, celowe i zasadne. W świetle dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego, zważając zarazem na przedmiot prowadzonego postępowania, koniecznym było zabezpieczenie akt spraw dyscyplinarnych, albowiem mogą one zostać uznane jako dowody rzeczowe przestępstw ukrywania dokumentów.

Było to też  niezbędne dla kompleksowego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, stosownie do celów postępowania przygotowawczego regulowanych przepisem art. 297 § 1 k.p.k., a w szczególności zgromadzenie rzeczowego materiału dowodowego, którego nie można było pozyskać w inny sposób niż wskazany w treści postanowienia.

Obecni na miejscu 3 lipca 2024 r. w biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, po otrzymaniu odpisów postanowień, odmówili pokwitowania ich odbioru oświadczając, iż nie mają dostępu do tych akt, po czym opuścili biuro. Zważywszy na fakt, iż byli oni referentami niemal wszystkich akt wskazanych w postanowieniach o żądaniu wydania, ich oświadczenia oceniono jako całkowicie niewiarygodne. 

Wobec powyższego przystąpiono do przeszukania z udziałem przybranego specjalisty ślusarza. W trakcie przeszukiwania pojawił się jeden z rzeczników dyscyplinarnych, informując, iż do biura przyjechały dwie pracownice sekretariatu, które wydadzą akta. Po tym odstąpiono od czynności przeszukania i uzyskano pozostałe akta w wyniku dobrowolnego ich wydania.

II.519.796.2024

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź Prokuratury Krajowej
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski