Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komunikat BRPO ws. planowanej chlewni w gminie Drobin

Data:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło kilkaset wniosków od obywateli skarżących się w sprawie planowanej budowy chlewni przemysłowej do chowu tuczników w miejscowości Kuchary Kryski (gm. Drobin) 

Bezpośrednią przyczyną było uchylenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Drobin odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia oraz ustalenie tych uwarunkowań, tj. wydanie inwestorowi tzw. decyzji środowiskowej. 

Zainteresowani członkowie lokalnej społeczności wskazywali na spodziewane uciążliwości związane z funkcjonowaniem w bliskim sąsiedztwie chlewni, tj. znaczne rozmiary inwestycji oraz uciążliwości zapachowe. 

Biuro RPO skierowało w tej sprawie wystąpienia z prośbą o wyjaśnienia do Burmistrza Miasta i Gminy Drobin, Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku oraz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

Aktualnie, według ustaleń Biura RPO, przed WSA w Warszawie toczy się postępowanie sądowoadministracyjne w związku ze złożonymi skargami na decyzję SKO w Płocku. Skargi te zostały połączone do wspólnego rozpoznania (sygn. IV SA/Wa 2258/23). Sprawa pozostaje przedmiotem dalszej, pogłębionej analizy prowadzonej w Biurze RPO. 

Należy podkreślić,  że Rzecznik z uwagą monitoruje przyjęty sposób realizowania potencjalnie uciążliwych inwestycji, takich jak fermy drobiu czy trzody chlewnej. W ocenie Rzecznika proces inwestycyjny w takich sprawach, powinien być prowadzony z jak największą troską o środowisko naturalne i z poszanowaniem praw lokalnej społeczności. Na przestrzeni lat Rzecznik poświęcił tej problematyce szereg wystąpień generalnych; niezmiennie pozostaje ona przedmiotem szczególnego zainteresowania Biura RPO.

IV.7006.170.2023 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski