Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik na jubileuszowej konferencji Rady Legislacyjnej

Data:

25 maja 2022 r. RPO Marcin Wiącek uczestniczył w konferencji „Wyzwania dla legislacji. Rola Rady Legislacyjnej, jej osiągnięcia oraz nowe perspektywy”. Wydarzenie zostało zorganizowane w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie z okazji Jubileuszu 50-lecia Rady Legislacyjnej.

Podczas konferencji dyskutowano m.in. na temat współczesnych uwarunkowań legislacji, katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego czy tworzenia prawa karnego pod rządami Konstytucji RP z 1997 r. W trakcie wydarzenia zostały również wręczone Odznaki Honorowe za Zasługi dla Legislacji nadawane przez Prezesa Rady Ministrów.

Rada Legislacyjna została powołana w 1972 r. jako organ doradczy i opiniodawczy przy Prezesie Rady Ministrów. To zespół teoretyków i praktyków prawa powoływany przez premiera spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki prawa. Ma za zadanie opiniowanie założeń i projektów ważniejszych ustaw kierowanych przez rząd pod obrady Sejmu.

Marcin Wiącek był w latach 2014–2018 członkiem Rady Legislacyjnej, a w latach 2014–2016 kierownikiem aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik