Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Fotoradary i kamery kontrolujące przejazd na czerwonym świetle przejmie policja - informuje RPO Resort infrastruktury

Data:
  • Policja ma przejąć od Inspekcji Transportu Drogowego fotoradary  i kamery kontrolujące przejazd na czerwonym świetle  
  • Tak resort infrastruktury odpowiedział RPO, który wskazywał na brak przepisów wykonawczych urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle
  • Przygotowywana zmiana ustawy uporządkuje kwestie kontroli ruchu drogowego  przy użyciu urządzeń rejestrujących – zapewnia ministerstwo
  • Według niego odpowiednie przepisy wykonawcze istnieją i nie ma potrzeby ich dublowania

Obywatele skarżą się Rzecznikowi Praw Obywatelskich, że stacjonarne fotoradary rejestrujące przejazd na czerwonym świetle nie są oznakowane. Od zmiany prawa w 2015 r. nie powstały bowiem przepisy wykonawcze regulujące sprawę tych urządzeń. Adam Bodnar w sierpniu 2018 r. spytał ministra Andrzeja Adamczyka, kiedy to nastąpi.

RPO: brak przepisów wykonawczych 

Chodzi o rozporządzenie do art. 129h ust. 5 Prawa o ruchu drogowym, w którym minister ma obowiązek określić warunki: lokalizacji radaru, sposobu jego oznakowania (ma być prewencyjnie oznaczony i widoczny) i sposobu, w jaki mierzy on zachowanie pojazdu. Takie rozporządzenie już kiedyś było. Ale gdy w 2015 r. zmieniono przepisy (odbierając straży gminnej prawo do stawiania fotoradarów - ma je obecnie tylko Inspekcja Transportu Drogowego), rozporządzenie to zostało uchylone.

Tamto rozporządzenie nie określało dokładnego sposobu uprzedzania kierowców o fotoradarach. Sama ustawa nie różnicuje zaś sposobu oznakowania stacjonarnych fotoradarów w zależności od tego, czy rejestrują przekraczanie prędkości, czy przejazd na czerwonym świetle. W  czerwcu 2016 r. w serwisie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowego rozporządzenia. Jego uzasadnienie głosiło, że konieczne jest niezwłoczne uzupełnienie porządku prawnego o te przepisy. Odbyły się konsultacje publiczne, ale innych śladów prac nad projektem w serwisie RCL nie ma. Stąd pismo Adama Bodnara.

MI: nie ma potrzeby dublowania aktów prawnych

W odpowiedzi wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel poinformował 12 września 2018 r. RPO, że w czasie prac legislacyjnych nad nowym rozporządzeniem przeprowadzona została analiza systemu prawnego.  - Wykazała, że przedmiot projektowanego rozporządzenia może być uregulowany w istniejących rozporządzeniach i nie ma potrzeby dublowania aktów prawnych - napisał.

W ocenie resortu właściwymi aktami prawnymi dla przepisów wykonawczych do art. 129h ust. 5 pkt Prawa o ruchu drogowym są rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, natomiast dla przepisów wykonawczych do art. 129h ust. 5 pkt 3 ustawy - rozporządzenie MSWiA  z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Wiceminister Bittel napisał, że urządzenia rejestrujące są ujęte w katalogu urządzeń określanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. Regulacja ta odnosi się do położenia urządzenia rejestrującego względem elementów drogi i barwy obudowy urządzenia rejestrującego (pkt 14.6 załącznika nr 4 do rozporządzenia) i zastosowania odpowiedniego znaku drogowego przed urządzeniem (pkt 5.2.56 załącznika nr 1 do rozporządzenia).

Andrzej Bittel dodał, że nie ma przeciwwskazań dla uzupełnienia załącznika nr 4 do rozporządzenia z 3 lipca 2003 r. o kwestie uregulowane wcześniej (do zmian w 2015 r.) w rozporządzeniu, warunkujące umieszczenie urządzenia rejestrującego w pasie drogi publicznej. Wobec tego resort zaplanował nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym i uchylenie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw transportu zawartego w art. 129h ust. 5.

Fotoradary ma od ITD przejąć policja

Ponadto Andrzej Bittel przekazał, że w resorcie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. -  Jednym z zasadniczych rozwiązań projektu ustawy pozostaje przekazanie kompetencji dotyczących systemu urządzeń rejestrujących (tzw. fotoradarów) i kontroli prędkości w ramach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do Komendy Głównej Policji – głosi pismo.

7 sierpnia 2018 r. projekt ten przekazano Szefowi Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ze zgłoszeniem do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

- Rozwiązania przewidziane w przepisach projektowanej ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw pozwolą na uporządkowanie kwestii kontroli ruchu drogowego przy użyciu urządzeń rejestrujących, również w zakresie art. 129h ust. 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym - oświadczył wiceminister infrastruktury.

II.510.346.2018

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk