Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Regulacja pobytu migrantów na terytorium Polski

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się pismem z 30 stycznia 2015 r. do Minister Spraw Wewnętrznych ws. migrantów - obywateli UE z nieuregulowaną kwestią pobytu na terytorium Polski. Rzecznik przypomniała, że już w 2014 r. zwracała uwagę na konieczność przygotowania Vademecum postępowania wobec cudzoziemców o nieuregulowanym statusie, w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości dotyczących sytuacji prawnej i pobytowej tych cudzoziemców. Obecnie Rzecznik zwraca się z prośbą o informację, czy ostatecznie Vademecum takie zostało przygotowane i czy jest ono rozpowszechniane wśród organów samorządowych lub innych organów publicznych, które w swojej działalności mogą stykać się z migrantami poszukującymi wsparcia w uregulowaniu swojego statusu w Polsce. Ponadto Rzecznik prosi o wyjaśnienie, czy w resorcie spraw wewnętrznych prowadzone były ostatnio prace nad założeniami polityki migracyjnej państwa, które dotyczyłyby omawianej grupy cudzoziemców. [Pismo do MSW]
Minister Spraw Wewnętrznych pismem z dnia 5 marca 2015 r. poinformowała, że Vademecum postępowania wobec cudzoziemców o nieuregulowanym statusie w chwili obecnej prace merytoryczne zostały zakończone. Obecnie trwa opracowywanie szaty graficznej oraz przygotowywane jest tłumaczenie na języki obce najczęściej używane przez cudzoziemców aplikujących o zezwolenia pobytowe. Po zakończeniu ww. prac planowane jest zamieszczenie elektronicznej wersji Vademecum na stronach Internetowych Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Komendy Głównej Straży Granicznej. Planowane jest również przekazanie Vademecum do wydziałów spraw cudzoziemców w urzędach wojewódzkich. Pani Minister poinformowała także, że w związku z rozważaną przez resort spraw wewnętrznych nowelizacją ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, brane jest pod uwagę również wprowadzenie rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby na uniknięcie sytuacji niepewności u osób chcących zalegalizować swój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zakresem wskazanej ustawy.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk