Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prawo administracyjne ogólne z perspektywy praw człowieka

Data:

W 2023 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wydało monografię autorstwa dr. hab. Grzegorza Krawca, pracownika Biura RPO, zatytułowaną "Prawo administracyjne ogólne z perspektywy praw człowieka".

Fragment wstępu Autora:

Wybitny przedstawiciel doktryny prawa, w tym prawa administracyjnego, prof. Hubert Izdebski stwierdził, iż „prawa człowieka coraz częściej są traktowane nie tylko jako podstawa zwykłych norm prawa, lecz jako samoistne części składowe porządku prawnego i – co więcej – punkt wyjścia rozważań doktryny i orzecznictwa, a nie jeden z elementów systemu, łącznie mającego zapewnić jak najlepsze rządzenie”1. Z twierdzeniem tym należy się zgodzić. Wolności i prawa człowieka, stanowią obecnie, obok np., wartości istotny element poszczególnych gałęzi prawa oraz dogmatyk, omawiany nie jako dodatek, ale pewna integralna część rozważań, umieszczanych obok rozważań o charakterze czysto pozytywistycznym.

W prawie administracyjnym oraz w nauce prawa administracyjnego od dawna uznaje się znaczenie wolności i praw człowieka i obywatela. Limitują one działanie administracji publicznej wobec jednostki. Na początek więc konieczne jest wyjaśnienie podstawowych pojęć.

 

dr hab. Grzegorz Krawiec – prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, stopień doktora habilitowanego nadany został uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 września 2018 r. na podstawie pracy Koncepcje płci a prawo administracyjne, Warszawa 2015. Pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, a ponadto główny specjalista w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego. Autor i współautor wielu publikacji, dot. europejskiego prawa administracyjnego, wznowienia postępowania administracyjnego i wielu innych, w tym komentarzy do ustaw z zakresu materialnego prawa administracyjnego. Prowadził wykłady z zakresu prawa administracyjnego na uniwersytetach zagranicznych (Czechy, Słowacja, Litwa).

Załączniki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński