Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Psy – asystenci z dofinansowaniem [art. 9 Dostępność, art. 20 Mobilność]

Data:

Obecnie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest już finansowany zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową.

Taką informację otrzymała Rzecznik Praw Obywatelskich od Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w odpowiedzi na wystąpienie w tej sprawie (Newsletter nr 5/2013). W bieżącym roku zostały podpisane trzy umowy z organizacjami pozarządowymi o dofinansowanie kosztów zakupu psa oraz przeszkolenia psa. Ponadto Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje wydawanie certyfikatów, na podstawie których osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej wraz z psami asystującymi. Jednocześnie Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych powiadomił o rozpoczęciu prac nad zmianą ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w taki sposób, aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne i umożliwić powiatom udzielanie dofinansowania ze środków PFRON na utrzymanie psa asystującego.
 

Załączniki:

Autor informacji: Ewa Wrońska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP