Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przewoźnicy kolejowi pod lupą RPO [art. 9 – Dostępność]

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich zbada, w jaki sposób polscy przewoźnicy kolejowi realizują zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i Rozporządzenia Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dot. praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Z art. 24 wspomnianego Rozporządzenia wynika, że przewoźnicy winni są ze sobą współpracować i informować się wzajemnie o ewentualnej koniecznej pomocy dla niepełnosprawnych pasażerów, w przypadku, gdy odbywają oni podróż na jednym bilecie, korzystając z różnych spółek kolejowych. Tymczasem na stronach internetowych przewoźników nie zamieszono takich informacji. Co więcej, serwisy są mało czytelne, dotarcie do informacji jak uzyskać pomoc wymaga dokładnego przeszukania zakładek strony internetowej. Przewoźnicy wskazują także na różne nr telefonu, infolinii, adresy e-mailowe, gdzie należy zgłaszać specjalne potrzeby pasażerów niepełnosprawnych ruchowo. Wątpliwości budzi ponadto podział odpowiedzialności za udzielenie pomocy osobie niepełnosprawnej, pomiędzy obsługę dworca a drużynę pociągu. Do i od drzwi pociągu za pomoc odpowiada obsługa dworca, zaś za wejście i wyjście z pociągu jego drużyna. Z powyższego wynika, że przewoźnika i zarządcę stacji należy powiadamiać oddzielnie o planowanej podróży i konieczności uzyskania. Zbadane zostaną zasady współpracy przewoźników oraz obsługi dworców kolejowych, której celem jest przygotowanie jak najdogodniejszych warunków podróży osób niepełnosprawnych.
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk