Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przedstawiciel KMPT wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Międzynarodowego Międzynarodowego Komitetu Koordynującego Narodowe Instytucje Praw Człowieka.

Data:
Tagi: KMPT

Notatka z obrad Walnego Zgromadzenia Międzynarodowego Komitetu Koordynującego Narodowe Instytucje Praw Człowieka w  dniu 21 marca 2012 r. w Genewie.

W dniach 19-22 marca 2012 r. w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie odbyło się Walne Zgromadzenie Międzynarodowego Komitetu Koordynującego Narodowe Instytucje Praw Człowieka(1) . Wspomniany Komitet składa się z globalnej sieci narodowych instytucji praw człowieka(2) , organów administracyjnych powołanych do promocji, ochrony i monitorowania przestrzegania praw człowieka w konkretnych krajach. Przedstawiciel Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji” Biura Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczył w obradach 21 marca br. ze względu na tematykę tego dnia, podczas którego poruszano kwestie związane z prewencją tortur.

W pierwszej części obrad przedstawiono rolę krajowych instytucji praw człowieka oraz  praw człowieka w odniesieniu do biznesu i kwestii ochrony środowiska naturalnego. Jednym z przedstawionych wniosków była potrzeba ścisłej współpracy organizacji praw człowieka z sektorem prywatnym w zakresie najwłaściwszego wykorzystania dostępnych zasobów z jednoczesnym poszanowaniem prawa człowieka. Ponadto, w kwestii ochrony środowiska, podkreślono potrzebę przestrzegania zasad sprawiedliwości klimatycznej.

W chwili obecnej państwa najuboższe, które w najmniejszym stopniu przyczyniły się do zmian środowiska naturalnego, ponoszę największe koszty z tym związane (susze, powodzie, epidemie).

Druga część dnia dotyczyła funkcji jaką spełnia monitoring realizowany przez krajowe instytucje praw człowieka w takich obszarach jak realizacja postanowień Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych a także Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania(3) . Przedstawiciele instytucji praw człowieka z Salwadoru, Republiki Korei Południowej i Republiki Południowej Afryki poinformowali o sytuacji w zakresie przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w swoich krajach. Podczas ostatniego panelu wystąpienie w sprawie implementacji OPCAT oraz funkcjonowania Krajowego Mechanizmu w Polsce zaprezentował przedstawiciel Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji” Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przygotował: Wojciech Sadownik


 

  1. International Coordinating Committe of National Human Rights Institutions
  2. National Human Rights Institutions
  3. Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP