Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Projekt „Polskie Zielone Sądy" pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Projekt „Polskie Zielone Sądy" został zrealizowany przez Fundację Frank Bold – pozarządową organizację prawniczą, działającą na rzecz ochrony praw człowieka, prawa do czystego środowiska oraz przestrzegania zasad demokratycz­nego państwa prawa.

Celem przedsięwzięcia było zaini­cjowanie dyskusji o reformie sądownictwa administracyjnego w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Przedmiotem debaty była również propozycja utworzenia insty­tucji Rzecznika Praw Środowiska, którego zadaniem byłoby działanie w interesie środowi­ska naturalnego jako dobra wspólnego. Organizatorzy dostrzegają w codziennej praktyce wiele problemów, których źródłem są z jednej strony bariery prawne i organizacyjne, z drugiej zaś brak doświadczenia i fragmentaryczna wiedza sędziów z zakresu ochrony środowiska.

W ramach projektu zorganizowano dwa panele eksperckie w formie online (17 czerwca i 24 czerwca 2021 r.), w trakcie których odbyła się dyskusja nad aktualnymi problemami systemu sądownictwa administracyjnego w sprawach dotyczących ochrony środowiska oraz nad propozycjami wprowadzenia adekwatnych zmian, w oparciu o roz­wiązania funkcjonujące w innych państwach.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik