Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prof. Janusz Czapiński

Data:

Członek Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich​

W 1975 ukończył studia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W tej samej jednostce uzyskiwał stopnie doktora (1983) i doktora habilitowanego (1988). Zawodowo związany z Katedrą Psychologii Osobowości na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, na UW objął stanowisko profesora nadzwyczajnego. Został także profesorem i prorektorem ds. nauki Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie psychologii społecznej. Jest autorem publikacji naukowych poświęconych psychologii, m.in.:

  • Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej (Wyd. Akademos, Poznań 1992 oraz Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 1994),
  • Szczęście – złudzenie czy konieczność? Cebulowa teoria szczęścia w świetle nowych danych empirycznych, w: Mirosława Kofta, Teresa Szustrowa (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001),
  • Psychologiczne teorie szczęścia, w: Janusz Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 51–102),
  • Spotkanie dwóch tradycji: hedonizmu i eudajmonizmu, w: Janusz Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 13–17),

Janusz Czapiński jest wieloletnim kierownikiem badań panelowych „Diagnoza Społeczna”, projektu zajmującego się od 2000 analizą warunków i jakości życia Polaków. Dotychczas odbyło się 8 edycji tego badania. Badanie obejmuje określone grupy wskaźników społecznych, do których należą struktura demograficzno-społeczna gospodarstw domowych, warunki życia gospodarstw domowych związane z ich kondycją materialną, dostępem do rynku pracy, świadczeń medycznych, kultury i wypoczynku, edukacja i nowoczesne technologie komunikacyjne, jakość i styl życia oraz cechy indywidualne obywateli. Wyniki badań mają pokazywać zarówno aktualny obraz polskiego społeczeństwa, jak również dawać możliwość prześledzenia jego zmiany w okresie ponad dziesięciu lat. Projekt ma charakter publiczny, wszystkie wyniki łącznie z bazami danych są dostępne nieodpłatnie. Janusz Czapiński jako redaktor opracowuje okresowe raporty związane z prowadzonym projektem.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk