Zawartość

Program Strategicznych Postępowań Sądo​wych RPO. Główna Koordynatorka mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Data: 
2017-05-08

Rzecznik Praw Obywatelskich może przyłączyć się do postępowania cywilnego lub administracyjnego a także wnieść kasację w sprawach karnych, jeżeli doszło do naruszenia praw i wolności obywatelskich, w szczególności w wyniku działania organów władzy publicznej.

RPO Adam Bodnar przystępuje do spraw, które dotyczą szczególnie ważnych naruszeń praw człowieka: z uwagi na skalę zjawiska, wagę naruszenia albo złożoność problemu prawnego.

Warto pamiętać, że Biuro Rzecznika od lat zajmuje się takimi ludzkimi sprawami. Skoordynowanie tej działalności i położenie nacisku na sprawy ważne społecznie przynosi teraz obywatelom nowe korzyści.

Przyłączanie się do postępowań sądowych przez Rzecznika jest jednym z jego najważniejszych narzędzi do walki z naruszeniami praw i wolności obywatelskich.

Po pierwsze – możemy w ten sposób pomóc konkretnej osobie.

Po drugie – przedstawiamy sądowi argumentacje prawnoczłowieczą, opartą także na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, do której sąd w swoim orzeczeniu musi się odnieść.

Po trzecie – wprowadzamy do dyskusji publicznej tematy związane z ochroną praw jednostki

Skąd wiemy o sprawach sądowych?

Rzecznik dowiaduje się o toczących się postępowaniach sądowych z różnych źródeł: od obywateli, którzy piszą do Biura RPO, od organizacji pozarządowych, które zajmują się poszczególnymi kwestiami, ze spotkań regionalnych oraz z mediów.

Co to oznacza? Rzecznik przystępując do takiego postępowania ma na celu nie tylko pomoc konkretnej osobie, ale także zwrócenie uwagi sądu oraz opinii publicznej na naruszenie praw człowieka w tej sprawie.

Pomoc Rzecznika w konkretnym postępowaniu może wesprzeć argumentację ludzi w podobnej sytuacji i uwrażliwić społeczeństwo na występujące zagrożenia z punktu widzenia praw człowieka.

- Większość spraw, w których toczy się spór o ochronę praw jednostki, to sprawy cywilne, jak np. sprawy o eksmisję, sprawy dyskryminacyjkne, dotyczące świadczeń socjalnych (w kontekście działalności ZUS), czy odpowiedzialności państwa za niezgodne z prawem działanie – mówi Adam Bodnar

Główna koordynatorka ds. postępowań strategicznych Zuzanna Rudzńska-Bluszcz

Przed objęciem funkcji głównego koordynatora: adwokat, sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, członkini Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Przez ostatnie lata związana z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, gdzie reprezentowała klientów korporacyjnych i indywidualnych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz krajowymi i zagranicznymi sądami polubownymi.

W swojej praktyce adwokackiej zaangażowana w prowadzenie pro bono spraw sądowych dla osób fizycznych i organizacji społecznych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; studiowała także Stosowane Nauki Społeczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Cardiff Law School w Wielkiej Brytanii.

 

Galeria

  • zdjęcie: uśmiechnięta kobieta w czarnej marynarce

    Główny Koordynator ds. Strategicznych Postępowań Sądowych Zuzanna Rudzińska-Bluszcz
Autor informacji: M@riuszM@slowiecki
Data publikacji: 2017-05-08 09:27:49
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-02-25 08:27:58 Program Strategicznych Postępowań Sądo​wych RPO. Główna Koordynatorka mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz M@riuszM@slowiecki