Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Posiedzenie senackich Komisji dotyczące projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

Data:

W Senacie RP odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, w którym udział wzięli przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich: dr Marek Łukaszuk – dyrektor Zespołu Praw Karnego oraz Valeri Vachev z Zespołu Prawa Karnego.

Reprezentanci Rzecznika przedstawili uwagi dotyczące projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Planowana nowelizacja pozostaje w zainteresowaniu RPO od momentu rozpoczęcia prac legislacyjnych nad tym projektem. Rzecznik kilkakrotnie wyrażał swoje wątpliwości co do niektórych rozwiązań przyjętych przez projektowaną ustawę, które mogłyby potencjalnie doprowadzić do naruszenia praw i wolności człowieka i obywatela czy też do obniżenia obecnie obowiązujących w tym zakresie standardów.

Obawy Rzecznika wynikające z niektórych rozwiązań przyjętych przez projekt nowelizacji zostały przedstawione zarówno Ministrowi Sprawiedliwości (pismo RPO z dnia 21 stycznia 2016 r., sygn. II.510.31.2016), jak i sejmowej Komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Podczas posiedzenia przedstawiciele RPO omówili wątpliwości Rzecznika m.in. w zakresie:

  • wydłużenia niektórych terminów, w których organy państwa mogą kwestionować prawomocne rozstrzygnięcia kończące postępowanie wobec oskarżonego (art. 328 § 2 oraz art. 524 § 3 k.p.k.);
  • utrzymania przesłanki surowej kary grożącej oskarżonemu jako wyłącznej podstawy stosowania tymczasowego aresztowania (art. 258 § 2 k.p.k.);
  • anonimizacji danych osób pokrzywdzonych i świadków (nowo proponowany art. 148a k.p.k.);
  • obniżenia standardów prawa do obrony poprzez powrót do poprzednio obowiązujących mechanizmów przyznawania obrońcy z urzędu;
  • odpowiedzialności za błędy wymiaru sprawiedliwości.

Uwagi zgłoszone przez RPO w trakcie posiedzenia połączonych Komisji senackich zostały przejęte przez Pana Senatora Piotra Zientarskiego i zgłoszone jako jego własne poprawki.

Wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości został zgłoszony przez Pana Senatora Jana Rulewskiego.

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Pan Senator Stanisław Gogacz z kolei złożył wniosek o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek.

Komisja przyjęła projekt ustawy bez poprawek, a wszelkie uwagi zgłoszone zarówno przez przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i inne osoby uczestniczące w posiedzeniu, nie zostały uwzględnione.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP