Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej dotyczące projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

Data:

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich wzięli udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, które poświęcone było projektowi ustawy o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Dr Marek Łukaszuk, dyrektor Zespołu Prawa Karnego, oraz dr Krzysztof Szczucki, główny specjalista w Zespole Prawa Karnego przedstawili zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich do tych przepisów, które mogą naruszać konstytucyjne oraz międzynarodowe standardy ochrony praw i wolności człowieka.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca przede wszystkim uwagę na następujące problemy:

  • ograniczanie dostępu do obrońcy,
  • nakładanie na sąd obowiązku przeprowadzania dowodów pozyskanych niezgodnie z prawem,
  • uchylanie wymogu zgody następczej sądu na wykorzystywanie materiałów pochodzących z kontroli operacyjnej,
  • wydłużanie do roku terminów, w których Prokurator Generalny może na niekorzyść podejrzanego (oskarżonego) uchylić postanowienie o umorzeniu postępowania oraz wnieść kasację od prawomocnego wyroku,
  • rozszerzanie możliwości stosowania tymczasowego aresztowania,
  • ograniczanie możliwości ubiegania się o odszkodowanie za nieprawidłowe decyzje podejmowane w ramach postępowania karnego,
  • wprowadzanie odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań w sytuacji, gdy świadek obawia się, że odpowiedź spowoduje odpowiedzialność karną grożącą jemu lub jego najbliższym.

Komisja wysłuchała uwag prezentowanych przez przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie spowodowało to jednak żadnych zmian w treści projektu, który został przyjęty przez komisję.

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP