Podjazdy w budynkach powinny umożliwiać bezpieczny zjazd wózkiem inwalidzkim

Data:

W jednym z budynków na osiedlu w Zawierciu nie ma podjazdu do bezpiecznego zjazd wózkiem inwalidzkim. Zainstalowane są jedynie szyny na schodach prowadzących do klatki schodowej. Kąt ich nachylenia oraz rozstawienie uniemożliwiają korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne. Pisała o tym lokalna prasa. Rzecznik podjął sprawę.

W budynku mieszka kilka starszych osób, w tym małżeństwo państwa G., przy czym 83 letni mieszkaniec porusza się wyłącznie na wózku i co drugi dzień dowożony jest na dializy. Jego jedynym opiekunem jest żona (80 l). Państwo G. uzyskali informację, że przebudowa podjazdu jest możliwa wyłącznie w razie uzyskania dotacji z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a Spółdzielnia pokrywa jedynie 20 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej. Wniosek złożony w 2015 r. nie został zrealizowany z uwagi na wyczerpanie środków finansowych, konieczne jest złożenie kolejnego wniosku w 2016 r.

W związku ze skierowanym zapytaniem Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej zapewnił, że do końca roku sporządzony zostanie projekt przebudowy podjazdu, a koszty pokryje Spółdzielnia. Poinformował również, że porozumiał się w PCPR odnośnie przeznaczenia środków PFRON na budowę odpowiedniego podjazdu w ramach likwidacji barier architektonicznych i technicznych. Z wyjaśnień przekazanych przez Dyrektora PCPR wynika natomiast, że z uwagi na bardzo niski limit środków nie jest w stanie zagwarantować, iż przekaże wymaganą kwotę, albowiem priorytet mają wnioski składane przez osoby uczące się i aktywne zawodowo. W związku z tymi wyjaśnieniami  Rzecznik powziął wątpliwości, czy przyjęte kryterium nie nosi cech dyskryminacji ze względu na wiek. W odpowiedzi na ten zarzut, Dyrektor PCPR wyjaśnił, że kryterium wieku w roku 2015 stanowiło zaledwie 10% wagi w ogólnej ocenie wniosków o dofinansowanie likwidacji barter architektonicznych. Ustalając zasady rozpatrywania wniosków należy mieć na uwadze, że wsparcie winno być kierowane w pierwszej kolejności w stronę osób niepełnosprawnych mających największe ograniczenia funkcjonalne przy jednoczesnym określeniu wymiernych efektów zgodnie z duchem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem zasady celowości i efektywności również w zakresie dysponowania środkami publicznymi. Przyjęte kryteria zostały ponadto skonsultowane z Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. Dyrektor poinformował ponadto, że wniosek będący przedmiotem postępowania Rzecznika został wypełniony i zaktualizowany z pomocą pracowników PCPR, a z uwagi na zwiększenie przez Radę Powiatu Zawierciańskiego limitu środków PFRON na realizację zadania likwidacji barier architektonicznych zwiększona została liczba osób niepełnosprawnych, których wnioski będą realizowane w 2016 roku. Wśród wniosków, które będą realizowane w 2016r. znajduje się wniosek starszego mieszkańca.

Z informacji przekazanej przez Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie” wynika natomiast, że w dniu 2.11.2015 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa zawarła umowę na wykonanie projektu technicznego podjazdu do budynku, w którym zamieszkują państwo G. wraz z kosztorysem inwestorskim z terminem wykonania na koniec roku 2015 r. Spółdzielnia zadeklarowała również, że pokryje koszty związane z wykonaniem ww. projektu. Pismem z dnia 6 października 2016 r. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie” w Zawierciu poinformował o zakończeniu realizacji inwestycji – budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Paderewskiego 2 w Zawierciu.

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2016-10-13 12:50:56
Osoba udostępniająca: Justyna Z@recka
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk