Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Debata „Prawne, instytucjonalne i społeczne uwarunkowania mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem debatę diagnostyczną „Prawne, instytucjonalne i społeczne uwarunkowania mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami”, która odbędzie się w dniach 5-6 września 2024 roku w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Wspierające Inicjatywę „Nasz Rzecznik” we współpracy z Instytutem Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem debaty jest inauguracja prac nad społecznym projektem ustawy o mieszkalnictwie wspomaganym dla osób z niepełnosprawnościami. W Polsce wiele dorosłych osób z niepełnosprawności po śmierci rodziców trafia do domów pomocy społecznej, co jest zaprzeczeniem idei niezależnego życia. Osoby te potrzebują systemowych rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego z usługami wspierającymi, które pozwoliłby im na możliwie niezależne życie w środowisku lokalnym.

Idea opracowania społecznego projektu ustawy o mieszkalnictwie wspomaganym narodziła się spontanicznie w gronie rodziców osób z niepełnosprawnościami poznawczymi jako wynik ich troski, desperacji i woli zmiany sytuacji. Pilną potrzebę i gotowość podjęcia prac nad ustawą wyrazili przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, świata nauki oraz społeczniczki i społecznicy.

W czasie debaty powstanie szereg cząstkowych diagnoz, w których będą określone bariery instytucjonalne, prawne i społeczne mieszkalnictwa wspomaganego oraz wskazane pożądane kierunki legislacji.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik