Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe technologie a prawa człowieka – wyzwania i perspektywy” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nowe technologie a prawa człowieka – wyzwania i perspektywy”, która odbędzie się w dniach 8-9 maja 2023 roku online. Organizatorem wydarzenia jest Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka „lus Homini” działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Konferencja składać się będzie z panelu eksperckiego oraz panelu studenckiego, w których udział wezmą liczne ośrodki akademickie. 

Planowane tematy wystąpień:

 • „Nowe technologie a dostęp do informacji, czyli o informacyjnej broni masowego rażenia 2.0”
 • „Prawa człowieka (obywatelskie), a służbowe stosunki zatrudnienia”
 • „Technologiczny progres i nowe możliwości versus prawa człowieka”
 • „Cyfryzacja postępowań przed sądami w krajach systemu common law na przykładzie Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii w świetle prawa do rzetelnego procesu, sprawiedliwości proceduralnej i udziału społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości”
 • „Kontrola dostępu do internetu oraz mediów społecznościowych - ochrona czy ograniczenie praw dziecka”
 • „Równość a implementacja technologii informacyjno komunikacyjnych”
 • „Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sztuczną inteligencję”
 • „Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w aspekcie prawa autorskiego”
 • „Brakujące ogniwo, czy sztuczny twór? Cyborg w amerykańskiej armii w odniesieniu do zagadnień natury etycznej"
 • „Dyskryminacja zapisana w algorytmach sztucznej inteligencji"
 • „Prawa człowieka a nowe technologie w medycynie"
 • „Oszustwo komputerowe jako zagrożenie dla praw człowieka"
 • „Meta's oversight board: siła argumentu w interpretacji norm dotyczących wolności wypowiedzi”
 • „E-wallet. Jak rozwój fintechów wpłynie na ochronę prywatności oraz danych osobowych?”
 • „Prawo do sądu a dehumanizacja judykatury – zagrożenia, które niosą za sobą systemy sztucznej inteligencji w sferze prawnoczłowieczej”
 • „Kto powinien ponieść karę? Człowiek czy maszyna, czyli odpowiedzialność za decyzje AI”
 • „Wolność słowa w internecie”
 • „Sztuczna inteligencja realną konkurencją na rynku pracy?”
 • „Konstytucyjne prawo do prywatności a RODO”
 • „Technologia rozpoznawania twarzy a prawa podstawowe obywatela Chińskiej Republiki Ludowej”
 • „Elektronizacja wymiaru sprawiedliwości, a realizacja konstytucyjnego prawa do sądu”
 • „Nowe technologie w polskim procesie karnym na przykładzie instytucji kontroli i utrwalania rozmów. Szansa czy zagrożenie”
 • „Jednostka w społeczeństwie informacyjnym. Korzystanie z nowych technologii, a naruszenie prawa do prywatności”
 • „Przemysł 5.0: wyzwania i szanse na rynku pracy”
 • „Wyścig z czasem nowoczesnych środków transportu jako forma realizacji prawa do czystego i zdrowego środowiska”
 • „Deepfake w kontekście naruszania praw człowieka – wyzwania i prewencja”
 • „Prawo do informacji a wyzwania stawiane przez nowe technologie”
 • „Retencja danych cyfrowych a prawa jednostki”
 • „Czynniki warunkujące wykorzystanie technologii opartych na danych w kampanii wyborczej z punktu widzenia obowiązku państwa zapewnienia prawa do wolnych wyborów. Przypadek wyborów 2022 na Węgrzech”
 • „Nowe technologie w mieście idealnym - perspektywa czy już wyzwanie?”
 • „Prawa robotów jako ochrona praw człowieka”
 • „Wykluczenie cyfrowe a dostęp do e-administracji”
 • „Ochrona prawa do prywatności i wolności seksualnej dzieci w kontekście zwalczania przestępstwa groomingu - zagadnienia wybrane”
 • „Prawa człowieka przyszłości”
 • „Legalność czipowania człowieka w świetle ustawy zasadniczej”
 • „Nowe technologie a ochrona praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane”
 • „Widzenia skazanych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość – uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda”
 • „Ochrona prawa do prywatności dziecka w kontekście zjawiska sharentingu”
 • „Zderzenie technologii z prawami człowieka: wyzwania, ryzyka i szanse dla przyszłości społeczeństwa”
 • „Naruszenie wizerunku przy wykorzystaniu technologii deepfake”
 • „Wolność opinii w internecie”
 • „Jak przełączyć się na tryb offline? – prawo człowieka do prywatności a internet”
 • „Prawa człowieka a wolność słowa w internecie"
 • „Aplikacje mobilne, a prywatność użytkowników”
 • „Wpływ nowych technologii na prawo do pracy i prawo do podnoszenia kwalifikacji zawodowych”
 • „Mechaniczni adwokaci, czyli rola człowieka a maszyny w prawie”
 • „Nanocząstki w kosmetykach - zagrożenia dla zdrowia i środowiska”
 • „Sztuczna inteligencja, a kontrowersje prawne”
 • „Sztuczna inteligencja, a prawo do prywatności”
 • „Pliki „cookies” a prawo do ochrony danych osobowych – nieuzasadniona obawa czy potencjalne zagrożenie?”
 • „Prawo do pracy, a sztuczna inteligencja i roboty”
 • „Czy ChatGPT, sztuczna inteligencja, zniszczy specjalność jaką jest programowanie i naruszy nasze prawa?”
 • „Technologia deepfake i jej wykorzystanie do przestępstw przeciwko podstawowym prawom człowieka”
 • „Nowe wyzwania dla ustawodawcy w obliczu popularyzacji nowych technologii”
 • „Prawne aspekty procesu klonowania człowieka”
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik