Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja naukowa „Kryzys zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem konferencję naukową „Kryzys zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa”, która odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2023 roku w Sosnowcu. Organizatorem wydarzenia jest Wyższa Szkoła Humanitas.

Planowane panele dyskusyjne w pierwszym dniu konferencji:

  1. „Legislacja” – poświęcony aktualnym zagadnieniom związanym z przebiegiem procesu legislacyjnego, w tym udziałem w procesie tworzenia prawa Biura Legislacyjnego Sejmu, znaczeniem sądownictwa konstytucyjnego dla jakości systemu prawa, a także problematyką związaną z przyznaniem prymatu szybkości czy jakości planowanych przepisów i dylematami ustawodawcy. 
  2. „Stosowanie prawa” – będzie odnosił się do zagadnień związanych między innymi z relacją organów państwa wobec obywatela, problematyki związanej z administracją publiczną i zaufaniem względem instytucji państwowych, a także współczesnymi zagrożeniami dla realizacji prawa do sądu, czy realizacją prawa do sądu osób ze specjalnymi potrzebami.
  3. „Człowiek, człowiekowi wilkiem, czyli dlaczego tak mało sobie ufamy w stosunkach prywatnych” – dyskusja będzie się skupiała wokół ograniczenia swobody zawierania umów i stosunków pracy, refleksji poddany zostanie także temat zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing) w kontekście kryzysu zaufania społecznego.

Podczas drugiego dnia konferencji odbędą się warsztaty skupiające się wokół problematyki przedstawionej w panelach dyskusyjnych, planowana jest również symulacja rozprawy sądowej. 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik