Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną nadal w jednostkach penitencjarnych? [art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć]

Data:

Kontynuując sprawę osadzania w zakładach karnych i aresztach śledczych osób chorujących psychicznie lub z niepełnosprawnością intelektualną, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Prokuratora Generalnego z prośbą o zlecenie dokonania analizy każdego z 200 przypadków pozbawienia wolności osób z  niepełnosprawnością intelektualną.

Prof. Irena Lipowicz postuluje podjęcie działań prawnych, zwłaszcza w przypadkach, w których istnieje obawa, iż doszło do wydania prawomocnych orzeczeń, których uchylenie i ewentualnie w  konsekwencji zmiana może nastąpić na skutek wykorzystania przysługujących Prokuratorowi Generalnemu środków. Rzecznik podkreśliła, że wykonywanie kary przez osoby z  niepełnosprawnością intelektualną powinno być dostosowane do ich stopnia niepełnosprawności. Oddziaływania Służby Więziennej koncentrują się wyłącznie na zapewnieniu im bezpieczeństwa osobistego i udzielaniu pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Rzecznik zwraca uwagę, że przetrzymywanie tych osób w warunkach więziennych może narazić Polskę na odpowiedzialność przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk