Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego "Zasada pewności w prawie podatkowym-de lege lata i de lege ferenda" pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,

W dniach 18-19 czerwca 2018 r. Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Podatkowego „Zasada pewności w prawie podatkowy m - de lege lata i de lege ferenda". Obrady poświęcone zostaną zagadnieniom dotyczącym realizacji zasady pewności prawa i związanej z nią zasady bezpieczeństwa prawnego w prawie podatkowym. Jak podkreślał w swoim orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny, zasada pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego jednostki wyraża się w takim stanowieniu i stosowaniu prawa, aby „nie stawało się ono swoistą pułapką dla obywatela i aby mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, iż nie naraża się na prawne skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji". Analiza regulacji ustaw podatkowych prowadzi do spostrzeżeń, że w wielu przypadkach przepisy w nich zawarte stanowią swoiste pułapki prawa. Przedmiotem obrad stanie się zatem ich identyfikacja. Intencją organizatorów konferencji jest zachęcenie Prelegentów nie tylko do identyfikacji regulacji prawa podatkowego, które to stanowią podstawę do zbyt szerokiej płaszczyzny nieraz sprzecznych ze sobą interpretacji, ale też do sfomułowania propozycji ewentualnych zmian czy doprecyzowania tych regulacji.

Z ramienia Biura RPO w wydarzeniu weźmie udział Pani Elżbieta Góźdź z Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk