Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odmowa udziału pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym

Data:
Tagi: sądy

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do skargi konstytucyjnej dotyczącej braku sądowej kontroli nad orzeczeniem prokuratora odmawiającym udziału pełnomocnika osoby niebędącej stroną w postępowaniu przygotowawczym (sygn. SK 44/15). Mając na względzie dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (np. w sprawie o sygn. K 22/03, sygn. K 38/07 czy sygn. K 25/09) Rzecznik podzielił pogląd skarżących, że wskazana sytuacja może stanowić naruszenie zagwarantowanego w konstytucji prawa do sądu. Ponadto, decyzja prokuratora odbywa się w oparciu o ocenną, niedookreśloną przesłankę i tym bardziej powinna podlegać weryfikacji przez sąd.

Problematyka podnoszona w skardze konstytucyjnej była tematem wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości. Minister wskazał, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego wydała opinię, w której poparła stanowisko Rzecznika w tej sprawie. Poinformował również, że zgadza się ze stanowiskiem RPO co do potrzeby podjęcia działań legislacyjnych i wprowadzenia sądowej kontroli decyzji prokuratora w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika osoby nie będącej stroną. Jak wskazał Minister Sprawiedliwości, zmiana ta zostanie wzięta pod uwagę przy pracach nad kolejną nowelizacją Kodeksu postępowania karnego. Niestety, do tej pory nie nastąpiły pożądane zmiany prawa w tym zakresie.

 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP