Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Obowiązek przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego budynku – stanowisko Prokuratora Generalnego

Data:

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego organy nadzoru budowlanego mają prawo nakazać właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego kontrolę stanu technicznego obiektu. Mogą także nałożyć obowiązek przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego budynku. W orzecznictwie sądów administracyjnych ujawniły się jednak rozbieżności dotyczące możliwości zaskarżenia tych postanowień. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego z pytaniem prawnym w tej sprawie. W ocenie Rzecznika, interesy majątkowe adresata postanowienia nakładającego obowiązek przedstawienia ekspertyzy mogą być właściwie chronione tylko wówczas, gdy będzie on mógł kwestionować to postanowienie w drodze zażalenia, jeszcze przed jego wykonaniem i przed poniesieniem kosztów związanych ze sporządzeniem ekspertyzy.

Prokurator Generalny zajął w tej sprawie stanowisko pismem z 13 stycznia 2016 roku. Podzielił argumentację Rzecznika co do istniejących w orzecznictwie sądów administracyjnych rozbieżności, konieczności podjęcia w tej sprawie uchwały przez powiększony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz zasadności tezy o zaskarżalności postanowienia nakładającego obowiązek przedstawienia ekspertyzy. Prokurator wniósł o podjęcie przez Naczelny Sąd Administracyjny następującej uchwały: Na postanowienie nakładające obowiązek przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części, wydane w trybie art. 62 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane przysługuje zażalenie na podstawę art. 81c ust. 3 tejże ustawy.
 

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2016-01-20 13:53:33
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 12:54:53
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP