Obłożnie chory czekał godzinę na mrozie, aż pogotowie dostarczy płachty, na której miał zostać wniesiony do karetki. Doprowadziło to do pogorszenia stanu zdrowia. Po trzech dniach mężczyzna zmarł. Rzecznik bada sprawę

Data:

Sprawa została podjęta z urzędu na podstawie publikacji prasowej w internetowym wydaniu „Faktu” (www.fakt.pl/slask) 20 stycznia 2016 r. pt. „Czekał na mrozie na przyjazd karetki. Zmarł”. Na początku stycznia 2016 r. pacjent został przetransportowany ze Szpitala Miejskiego w S. Śl. do domu lecz z powodu braku specjalnej płachty w karetce, nie mógł zostać wniesiony do mieszkania.

Jak ustalił Rzecznik, że transport pacjenta wykonywała firma zewnętrzna. Pacjent w ogrzewanej karetce przebywał ok. godziny, a oczekiwanie wynikało z konieczności wezwania drugiego zespołu do pokonania nieprzewidzianych barier architektonicznych, co wymagało zastosowania specjalnych noszy pachtowych (obsługiwanych przez 4 sanitariuszy). Sprzętu takiego nie było w pierwszej karetce. Dyrektor NZOZ M-M. w K. zapewnił, że transport został zrealizowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i szacunkiem dla chorego. Oświadczył, że ambulanse wykorzystywane do transportu sanitarnego bez opieki medycznej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia pojazdów tego rodzaju (nosze zasadnicze, apteczka, źródło tlenu itd.). Większość ambulansów (lecz nie wszystkie) jest wyposażona w nosze pachtowe do których obsługi potrzeba większej ilości sanitariuszy.

20 lipca 2016 r. RPO skierował wystąpienie do p.o. Prezesa NFZ o dokładniejsze uregulowanie kwestii dotyczących wyposażenia medycznego środka transportu w określonych w Zarządzeniu Nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne (zmienionego Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 18/2010DSM z dnia 7 kwietnia 2010 r.). Zgodnie z załącznikiem nr 1 do w/w zarządzenia, pkt 5 wskazano wymagania dotyczące wyposażenia medycznego środka transportu zgodnie z polską normą PN-EN 1789:2008 „pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe”. Pozycja 5.1. określa, wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta. Zgodnie z pozycją 5.1.5. tabeli załącznika, dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego oraz wodnego zespołu ratownictwa medycznego ilość minimalna to 1 płachta do przenoszenia lub materac do przenoszenia.Zwrócono uwagę, że normatywy w/w Zarządzenia Prezesa NFZ, nie określają wprost tego rodzaju wyposażenia, służącego do przemieszczania pacjenta (płachta) dla ambulansu przewozowego w transporcie sanitarnym (nie objętych pozycją „ratownictwo medyczne”).

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2016-10-13 12:31:02
Osoba udostępniająca: Justyna Z@recka