Biuletyn Informacji Publicznej RPO

O lokal socjalny może wystąpić do gminy sam eksmitowany, a nie tylko właściciel mieszkania, którego dotyczy eksmisja: rząd odpowiada na postulaty RPO

Data:

W odpowiedzi na wystąpienie RPO w sprawie braku ustawowego trybu realizacji przyznanego dłużnikowi w wyroku eksmisyjnym uprawnienia do lokalu socjalnego, jak również braku efektywnego trybu zakwestionowania oferty najmu lokalu socjalnego Minister Infrastruktury i Budownictwa poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich, że resort pismem 28 lipca 2016 r., zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości o przedstawienie opinii w kwestii potrzeby doprecyzowania regulacji prawnych we wnioskowanym przez Rzecznika zakresie.

Zdaniem obu resortów w aktualnym stanie prawnym

  • nie ma przeszkód, aby z żądaniem wykonania wyroku eksmisyjnego, w zakresie złożenia ofert zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego mógł do gminy wystąpić nie tylko, jak jest to interpretowane obecnie, wierzyciel jako gospodarz postępowania egzekucyjnego, ale i sam dłużnik,
  • sądowa kontrola kwestii realizacji przez gminę obowiązku wskazania lokalu socjalnego przy zachowaniu cech przewidzianych w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów jest możliwa i nie wydaje się konieczne wprowadzanie nowego środka prawnego inicjującego kontrolę sądową w omawianym zakresie

Dlatego projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nie przewiduje takich rozwiązań.

Niemniej jednak zgadzając się z Rzecznikiem, że nie wszyscy dłużnicy posiadają wiedzę o przysługujących środkach prawnych, w projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz niektórych innych ustaw zostanie wprowadzony przepis nakładający na gminę, która składa ofertę najmu socjalnego lokalu, obowiązek poinformowania osoby uprawnionej o przysługujących środkach prawnych do zaskarżenia prawidłowości tej oferty – napisał wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk