Biuletyn Informacji Publicznej RPO

NSA umorzył postępowanie ze skargi kasacyjnej Prezesa UODO

Data:

Na rozprawie 9 kwietnia 2024 r., w sprawie ze skargi kasacyjnej Prezesa UODO od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2021 r. sygn. akt II SA/Wa 1750/20 w przedmiocie decyzji Prezesa UODO o odmowie wszczęcia postępowania, w związku z wycofaniem skargi kasacyjnej przez Prezesa UODO, Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie.  

W ustnym uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że brak było podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji w tej sprawie, a także, że cofnięcie skargi kasacyjnej nie zmierza do obejścia prawa. Tym samym NSA umorzył postępowanie (sygn. akt III OSK 6133/21)

Na rozprawie stawił się także pełnomocnik Prezesa UODO, który podtrzymał stanowisko o wycofaniu skargi kasacyjnej. 

VII.501.253.2020 
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski