Niewłaściwe rozpoznawanie sprawy w sądzie

Data:

Sprawa skarżącego w pierwszej instancji była rozpoznana w trybie zwykłym, a w drugiej - w trybie uproszczonym bez wymaganego prawem zarządzenia o zmianie trybu postępowania. Rzecznik podjął interwencję

Skarżący zgłosił się do Rzecznika, twierdząc, że w jego sprawie doszło do nieprawidłowości w postępowaniu odwoławczym. Na apelacji - na posiedzeniu niejawnym w ramach postępowania uproszczonego - nie było bowiem ani powoda-skarżącego, ani jego pełnomocnika procesowego. Tymczasem sprawa w pierwszej instancji toczyła się w trybie zwykłym.

Najpierw Rzecznik (BPK.510.41.2015) poprosił Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie o zbadanie w trybie nadzoru akt sprawy. Następnie zapoznał się on z aktami sprawy, które potwierdziły zarzuty skarżącego.

Następnie Rzecznik przedstawił Wiceprezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie swoje stanowisko.

Rzecznik podkreślił, że z uwagi na niewłaściwą zmianę na etapie postępowania odwoławczego trybu postępowania ze zwykłego na uproszczony powód-skarżący został pozbawiony prawa do działania w postępowaniu apelacyjnym.

Niestety Sąd Okręgowy w Krakowie nie podzielił zdania Rzecznika. Dlatego w kolejnym etapie Rzecznik zwrócił się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z prośbą o zbadanie w trybie nadzoru akt sprawy oraz poinformowanie o dokonanych ustaleniach i sposobie jej załatwienia.

Przeprowadzona przez Prezesa Sądu Apelacyjnego analiza akt potwierdziła, że sprawa w Sądzie Rejonowym została rozpoznana w trybie zwykłym, a w postępowaniu odwoławczym - w trybie uproszczonym. Ustalono, że w aktach sprawy brak jest wymaganego prawem zarządzenia o zmianie trybu postępowania.

W związku z tym Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie zwrócił się z pismem do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, wskazując na zaistniałe uchybienie formalne. Prezes Sądu Okręgowego zobowiązany został do zasygnalizowania zaistniałej sytuacji Przewodniczącemu Wydziału II Cywilnego - Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-11-08 10:04:50
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk