Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole ds. Równego Traktowania w Wydziale Prawa Antydyskryminacyjnego w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole ds. Równego Traktowania w Wydziale Prawa Antydyskryminacyjnego w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.: 

  • rozpatrywanie wniosków wpływających do RPO, w szczególności w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, a także dotyczących naruszenia praw przyznanych w drodze Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
  • opracowywanie projektów sprawozdań i zaleceń Rzecznika, w szczególności na temat problemów związanych z dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność, a także odnoszących się do realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
  • systematyczne analizowanie sytuacji grup narażonych na dyskryminację ze względu na niepełnosprawność pod kątem spraw możliwych do podjęcia z urzędu przez RPO
  • analizowanie wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz identyfikowanie najważniejszych barier i wyzwań w tym obszarze
  • systematyczne analizowanie orzecznictwa sądów powszechnych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz organów międzynarodowych pod kątem istotnych problemów dotyczących zasady równego traktowania i niedyskryminacji, a także realizacji praw przyznanych w drodze Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
  • koordynacja współpracy Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zasady równego traktowania ze względu na niepełnosprawność

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 20 grudnia 2022 r. 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn