Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole ds. Równego Traktowania w Wydziale Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole ds. Równego Traktowania w Wydziale Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy: 

  • rozpatrywanie wniosków wpływających do RPO, w szczególności w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, zobowiązania do powrotu, przyznania statusu uchodźcy i innych form ochrony międzynarodowej
  • opracowywanie projektów sprawozdań i zaleceń Rzecznika, w szczególności na temat problemów związanych z ochroną praw cudzoziemców i dyskryminacją ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne lub wyznanie
  • opracowywanie projektów pism procesowych w sprawach sądowych toczących się z udziałem RPO oraz reprezentacja RPO w tych postępowaniach
  • systematyczne analizowanie sytuacji grup narażonych na dyskryminację z ww. przyczyn, pod kątem spraw możliwych do podjęcia z urzędu przez RPO
  • systematyczne analizowanie orzecznictwa sądów powszechnych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz organów międzynarodowych
  • sporządzanie opinii prawnych i innych analiz
  • koordynowanie współpracy Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami pozarządowymi

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 22 sierpnia 2022 r. 
 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn