Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole do spraw Równego Traktowania, w Wydziale Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych na podstawie umowy o pracę

Data:
Tagi: bip

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko od referenta prawnego do specjalisty w ramach umowy o pracę w Zespole do spraw Równego Traktowania, w Wydziale Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych. 

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy: 

  • rozpatrywanie wniosków wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich, w szczególności w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, zobowiązania do powrotu, przyznania statusu uchodźcy i innych form ochrony międzynarodowej;
  • opracowywanie projektów sprawozdań i zaleceń Rzecznika, w szczególności na temat problemów związanych z ochroną praw cudzoziemców i dyskryminacją ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne lub wyznanie;
  • opracowywanie projektów pism procesowych oraz reprezentacja RPO w postępowaniach;
  • analizowanie sytuacji grup narażonych na dyskryminację z powodu narodowości, pochodzenia etnicznego i wyznania,
  • analizowanie orzecznictwa sądów powszechnych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz organów międzynarodowych, 
  • sporządzanie opinii prawnych i analiz;
  • koordynowanie współpracy RPO z organizacjami pozarządowymi.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 28 grudnia 2020 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn