Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole do spraw Równego Traktowania w ramach umowy o pracę na czas określony w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole do spraw Równego Traktowania w Wydziale Prawa Antydyskryminacyjnego w ramach umowy o pracę na czas określony w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy: 

  • rozpatrywanie wniosków wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich, w szczególności dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (LGBTI),
  • opracowywanie projektów sprawozdań i zaleceń RPO, w szczególności odnoszących się do przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową,
  • opracowywanie projektów pism procesowych w sprawach sądowych toczących się z udziałem RPO oraz reprezentacja RPO w tych postępowaniach,
  • systematyczne analizowanie sytuacji osób narażonych na dyskryminację ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową pod kątem spraw możliwych do podjęcia z urzędu RPO,
  • systematyczne analizowanie wdrażania postanowień odpowiednich regulacji i zaleceń prawa międzynarodowego i europejskiego oraz identyfikowanie najważniejszych barier i wyzwań w tym obszarze,
  • systematyczne analizowanie orzecznictwa sądów powszechnych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz organów międzynarodowych pod kątem istotnych problemów dotyczących zasady równego traktowania i niedyskryminacji osób nieheteronormatywnych, transpłciowych i interseksualnych,
  • sporządzanie opinii prawnych i innych analiz,
  • koordynowanie współpracy RPO z organizacjami pozarządowymi osób LGBTI i działających na ich rzecz.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 17 lutego 2022 r. 
 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn