Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Logistyki i Administracji w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Logistyki i Administracji w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.

  • przygotowywanie wkładu do planu zamówień publicznych oraz rocznego planu zakupów w zakresie działalności WLiA,
  • weryfikowanie opisów przedmiotu zamówienia oraz załączonej dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych (niezależnie od trybu zakupu) w tym wniosków, projektów umów,
  • nadzór nad terminową realizacją zawartych umów i ciągłości usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Biura będących we właściwości WLiA,
  • opracowywanie projektu budżetu, planu finansowego i planu rzeczowego WLiA oraz wprowadzanie bieżących zmian i monitorowanie wykonania w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału,
  • weryfikowanie opisów faktur WLiA zgodnie z obowiązującymi w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wewnętrznymi aktami normatywnymi i zasadami dotyczącymi sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
  • opracowywanie rocznych i miesięcznych harmonogramów planowanych wydatków WLiA,
  • Rozliczanie finansowe umów, zakupów i dostaw będących we właściwości WLiA.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 22 kwietnia 2024 r. 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński