Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Kontroli Zarządczej w Biurze Dyrektora Generalnego w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Kontroli Zarządczej w Biurze Dyrektora Generalnego w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:  

 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Udział w pracach Komisji Przetargowej, powoływanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi;
 • Współpraca w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia i projektu umowy;
 • Udział w przygotowaniu i publikacji ogłoszeń;
 • Prowadzenie planu oraz rejestru zamówień publicznych - czuwanie nad nieprzekraczaniem progów;
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi BRPO w zakresie planowanych zakupów, dostaw i usług pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi;
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi instytucji w zakresie przygotowywania projektów umów cywilnoprawnych;
 • Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych, które nie podlegają procedurze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Zapewnianie kompletności i zgodności z prawem dokumentacji systemu kontroli zarządczej w instytucji;
 • Koordynowanie wewnętrznej sprawozdawczości z funkcjonowania kontroli zarządczej;
 • Koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w BRPO i dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem;
 • Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie zgodności systemu kontroli zarządczej z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością;
 • Współpraca z osobami kierującymi komórkami organizacyjnymi oraz doradztwo w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 27 czerwca 2023 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn