Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko kierownika w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Logistyki i Administracji w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na stanowisko kierownika w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Logistyki i Administracji w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:

 • przygotowywanie postępowań zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, 
 • sporządzanie projektów umów,
 • wykonywanie nadzoru nad realizacją umów w zakresie:
 1. inwestycji i remontów,
 2. zaopatrzenia budynków BRPO i Biur Pełnomocników Terenowych w media tj. energię elektryczną, energię cieplną, gaz ziemny, dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków,
 3. zapewnienie funkcjonowania infrastruktury technicznej budynkom BRPO w Warszawie w tym konserwację instalacji elektrycznych, sanitarnych i C.O., telefonii stacjonarnej, urządzeń klimatyzacyjnych.
 • wykonywanie czynności administratora w Centralnym Rejestrze Operatorów,
 • współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego w zakresie terminowego wykonywania badań technicznych dźwigów osobowych oraz urządzeń węzłów cieplnych w budynkach BRPO w Warszawie,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań będących we właściwościach WLiA w zakresie zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu ziemnego,
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowych powołanych do wykonywania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane będące w zakresie działania Wydziału Logistyki i Administracji,
 • rozliczanie zadań remontowych i inwestycyjnych,
 • w przypadku posiadania uprawnień budowlanych pełnienie roli inspektora nadzoru budowlanego podczas realizacji robót budowlanych,
 • prowadzenie pod nadzorem bezpośredniego przełożonego książki obiektu budowlanego dla budynków Biura BRPO w Warszawie,
 • współpracuje pod nadzorem przełożonego z przedstawicielami firm zewnętrznych zapewniającymi nadzór nad stanem technicznym, poprawnością działania urządzeń sygnalizacji alarmowej ppoż. oraz zgodnością rozwiązań technicznych w BRPO z przepisami i normami ppoż.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 29 lutego 2024 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński