Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko Głównej/ego Księgowej/ego w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na stanowisko Głównej/ego Księgowej/ego w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:

 • prowadzenie rachunkowości urzędu BRPO,
 • prowadzenie oraz nadzór nad gospodarką finansową BRPO zgodnie z przepisami prawa, w oparciu o obowiązujące ustawy, w szczególności dotyczące finansów publicznych,
 • kontrola prawidłowości, rzetelności, celowości i legalności wykorzystywania środków publicznych,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • nadzorowanie gospodarki środkami budżetowymi, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wydatkowania środków oraz zawierania umów z punktu widzenia przepisów finansowych,
 • sporządzanie planów finansowych w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz nadzór nad ich realizacją,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dbałość o zachowanie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonaniem budżetu jednostki,
 • nadzór nad poprawnością rozliczeń publiczno–prawnych,
 • prawidłowe gospodarowanie sumami depozytowymi,
 • zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wycen majątku zgodnie z przepisami o rachunkowości w jsfp,
 • zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 • opracowywanie oraz aktualizacja wewnętrznych przepisów dotyczących rachunkowości, w tym polityki rachunkowości, procedury obiegu dokumentów finansowo - księgowych, instrukcji kasowej, procedury dotyczącej projektu budżetu oraz kontroli jego realizacji, przeprowadzania inwentaryzacji, zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych itp.,
 • zapewnienie prawidłowości rozliczeń, w tym m.in. w zakresie dotacji podmiotowej oraz dotacji celowych, podatków i ubezpieczeń społecznych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. Ministerstwo Finansów, NIK, GUS, banki, audytorzy, biegli rewidenci),
 • wykonywanie pozostałych obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013 poz. 885),
 • rozliczanie projektów dotacyjnych z Funduszy Europejskich,
 • kierowanie pracą podległego Wydziału.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 28 kwietnia 2024 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP