Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na stanowisko ds. BHP w ramach umowy o pracę, w wymiarze 1/2 etatu, od 1.07.2024 r.

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na stanowisko ds. BHP w ramach umowy o pracę, w wymiarze 1/2 etatu, od 1.07.2024 r.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:

 • prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie warunków, organizacji i metod pracy, przestrzegania przepisów i zasad BHP,
 • sporządzanie okresowej (rocznej) analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • podejmowanie działania, w celu zminimalizowania występujących zagrożeń,
 • dokonywanie oględzin stanowisk pracy,
 • opracowywanie, aktualizowanie lub opiniowanie procedur, regulaminów, instrukcji BHP,
 • przekazywanie informacji, wniosków i zaleceń służących poprawie warunków pracy odpowiednim podmiotom,
 • podnoszenie standardów w zakresie BHP w Biurze poprzez m.in. przedkładanie wniosków w tym zakresie kierującym komórkami organizacyjnymi i kierownictwu Biura,
 • czynny udział, jako członek zespołu powypadkowego, w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, w tym wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego, gromadzenie informacji dotyczących wypadku, określenie środków profilaktycznych oraz wniosków po przeprowadzonym postępowaniu powypadkowym,
 • prowadzenie instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego BHP dla nowo zatrudnionych pracowników Biura, praktykantów oraz monitorowanie ważności zaświadczeń szkoleń okresowych dla poszczególnych grup pracowników,
 • uczestnictwo w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą przez pracowników Biura,
 • branie udziału w ocenie założeń i dokumentacji w zakresie modernizacji budynku Biura albo jego części, a także nowych inwestycji w celu zgłaszania wniosków dotyczących uwzględnienia w założeniach i dokumentacji wymagań BHP,
 • współuczestnictwo w konsultacjach w zakresie BHP, a także w pracach komisji BHP,
 • realizowanie zadań związanych z wyposażeniem pracowników w okulary korekcyjne do pracy przy monitorze ekranowym,
 • realizowanie zadań związanych z gospodarką odzieżą i obuwiem roboczym, ubiorem służbowym, środkami ochrony indywidualnej i zbiorowej dla pracowników Biura, a także naliczaniem ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz ubioru służbowego,
 • realizowanie zadań związanych z zaopatrzeniem pracowników Biura w niezbędne, dodatkowe środki higieny osobistej. 

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 9 kwietnia 2024 r. 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński