Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ministerstwo ws. pomyłki legislacyjnej w treści Kodeksu karnego wykonawczego

Data:

31 grudnia 2015 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedział na wystąpienie RPO zawierające postulat podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do wyeliminowania błędu legislacyjnego. Błąd polega na wskazaniu w jednym z artykułów Kodeksu karnego wykonawczego okoliczności określonej w nieistniejących już punktach innego artykułu k.k.w., jako jednej z przesłanek odstąpienia przez sądowego kuratora zawodowego od złożenia odpowiedniego wniosku.

Podsekretarz Stanu w pełni podzielił uwagi przedstawione przez RPO i przyznał, że doszło do braku zsynchronizowania treści wskazanych unormowań (art. 160 § 1 i art. 173 § 3 k.k.w). Poinformował również, że powyższy błąd został usunięty w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, przekazanym w dniu 23 grudnia 2015 r. pod obrady Rady Ministrów.

 

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP