Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Minister Cyfryzacji o dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami

Data:

Dostępność narzędzi informatycznych oraz dostosowanie ich do specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami w sposób nierozerwalny wiąże się z konstytucyjnym prawem dostępu do informacji, w szczególności z prawem do informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Ponadto, na mocy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, państwo powinno podjąć wszelkie odpowiednie środki, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły korzystać z prawa do otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów, na zasadzie równości z innymi osobami i poprzez wszelkie formy komunikacji, według ich wyboru.

W dniu 31 maja 2015 r. upłynął termin dostosowania wszystkich publicznych serwisów internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jednak pomimo 3-letniego okresu przygotowawczego wiele podmiotów publicznych dotychczas nie wywiązało się z tego obowiązku. W związku z tym RPO zwrócił się do Ministra Cyfryzacji o wyjaśnienie, jakie działania podjęto w celu zapewnienia pełnej dostępności publicznych stron internetowych, a także, jak resort cyfryzacji zamierza zapewnić dostępność stron internetowych jednostek samorządu terytorialnego.

W odpowiedzi Minister Cyfryzacji poinformowała, że w celu poprawy aktualnej sytuacji prowadzone są działania wspierające, do których można zaliczyć m.in. przeprowadzenie konkursu w 2015 r. mającego na celu dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ministerstwo Cyfryzacji bierze także aktywny udział w pracach legislacyjnych nad przyjęciem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych podmiotów publicznych. Wprowadzenie dyrektywy wzmocni obowiązujące w tym obszarze przepisy krajowe oraz pozwoli silniej oddziaływać na podmioty publiczne w zakresie wykonywania obowiązujących regulacji prawnych. Ponadto, realizowane są inicjatywy i projekty zmierzające do zwiększania wiedzy na temat przygotowywania produktów dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na niepełnosprawność. Jednocześnie Minister wyjaśniła, że w ramach prowadzonych działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu problematyki dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami stworzono mapę dostępności i bazę wiedzy o dostępności.

RPO będzie nadal działał na rzecz przestrzegania zasady równego traktowania w zakresie dostępu do informacji, w tym ze względu na niepełnosprawność.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP