Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (03.12.)

Data:
 
3 grudnia obchodzimy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
Celem obchodów jest zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony oraz zapewnienia pełnego i równego korzystania z wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby z niepełnosprawnościami. To również dbanie o poszanowanie przyrodzonej godności tych osób.
Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem włączenia osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwo. Pozwalamy sobie zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do właściwych instytucji następujące wystąpienia odnoszące się do tej problematyki:
 
 
 
W specjalnym sprawozdaniu Rzecznik podkreślił, że ratyfikacja przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych umocniła i jednoznacznie potwierdziła prawa tych osób. Jednak wyniki badań i analiz prowadzonych przez RPO wskazują, że dla urzeczywistnienia tych praw niezbędne jest odejście od koncentrowania się na medycznych aspektach niepełnosprawności na rzecz integracji i aktywizacji społecznej. W tym celu konieczne są zarówno istotne zmiany o charakterze legislacyjnym, jak i zmiany w praktyce stosowania przepisów prawa. Dlatego w omawianym sprawozdaniu przedstawiono najważniejsze wnioski i rekomendacje, jeśli chodzi o realizację przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji.
 
 
 
Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk