Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Regulamin I Kongresu Praw Obywatelskich

Data:

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji pt. „Pierwszy Kongres Praw Obywatelskich”.
 2. Konferencja odbywa się w dniach 8 - 9 grudnia 2017 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przy ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa.
 3. Organizatorem Konferencji jest Rzecznik Praw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 77 oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka ODIHR z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 10, zwani dalej jako „Organizator”.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zapisanie się na wybrane panele za pomocą rejestratora znajdującego się na stronie internetowej https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kpo.
 5. Osoby fizyczne, które zarejestrowały się na Konferencję, a które w dniu rejestracji nie miały ukończonych 18 lat, zobligowane są poinformować o powyższym Organizatora na adres mailowy j.rudnicka@brpo.gov.pl oraz uczestniczyć w Konferencji pod opieką osoby pełnoletniej.
 6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji. Rezygnacja ta powinna być dokonana w formie elektronicznej na adres mailowy j.rudnicka@brpo.gov.pl.
 7. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, a także stosowania się do Regulaminu obowiązującego w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 8. W ramach Konferencji przewidziane są panele wskazane w programie Konferencji, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Serwis internetowy wraz z programem Konferencji znajduje się na stronie internetowej https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kpo.

§ 2. Odbiór identyfikatorów.

 1. Odbiór identyfikatorów, uprawniających do uczestnictwa w Konferencji, odbywa się Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od:
  1) godziny 8.00, w dniu 8 grudnia 2017 r.;
  2) godziny 8:30, w dniu 9 grudnia 2017 r.

2. Organizator dopuszcza możliwość zarejestrowania się na wybrane panele w dniach wskazanych w § 1 ust. 2, pod warunkiem, że będą na nie jeszcze wolne miejsca.  

3. Odbierając identyfikator, uczestnicy otrzymują również programem Konferencji.

§ 3. Bezpieczeństwo i identyfikacja

 1. W trakcie trwania Konferencji Uczestnik zobowiązany jest do zachowania wysokiej kultury osobistej, przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz stosowania się do poleceń Organizatora oraz przedstawicieli Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
 2. Posiadanie przez Uczestnika identyfikatora upoważnia go do wstępu na wydarzenia związane z Konferencją.

§ 4. Środki porządkowe

 1. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika podczas Konferencji, niestosowanie się do poleceń osób wymienionych w § 3 ust. 1, a w szczególności:
  1) wchodzenie w inne obszary niż przeznaczone dla uczestników Konferencji;
  2) prowadzenie demonstracji, zakłócających przebieg Konferencji, czy poszczególnych paneli;
  3) jedzenie i picie, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
  4) spożywanie wyrobów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
  5) palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;
  6) wnoszenie alkoholu, środków psychoaktywnych i odurzających;
  7) wprowadzanie zwierząt (z wyjątkiem psa przewodnika);
  8) przenoszenie elementów wyposażenia poza jego teren;
  9) niszczenie jakichkolwiek elementów wyposażenia Muzeum;
  10) wnoszenie broni palnej i innych niebezpiecznych przedmiotów bądź też inne zachowanie stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa Uczestnika bądź innych Uczestników, w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, stanowią podstawę do zastosowania środków dyscyplinujących w postaci niezwłocznego dyscyplinarnego usunięcia Uczestnika z Konferencji lub powiadomienia właściwych organów ścigania.
 2. O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o jego rodzaju decyduje Organizator.
 3. Organizator może zdecydować o zastosowaniu dwóch środków dyscyplinujących łącznie.
 4. W sytuacji rażąco nieodpowiedniego zachowania Uczestnika stwarzającego zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa dla siebie bądź innych Uczestników, przedstawiciele Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN mogą podjąć właściwą interwencję bez powiadamiania Organizatora.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich regulacji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w tym zasad bezpieczeństwa określonych wewnętrznymi przepisami, które dostępne są pod adresem: http://www.polin.pl/pl.

§ 5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników, Prelegentów i Prowadzących przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy Uczestników.
 3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy Uczestników, a także zgodę na otrzymywanie korespondencji dotyczącej Konferencji oraz poszczególnych paneli, na które uczestnik zarejestrował się .
 4. Uczestnikom, Prelegentom i Prowadzącym Konferencję przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądanie ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji.
 5. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, w tym Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi, zobowiązana jest poinformować o tym fakcie Organizatora do dnia 6 grudnia 2017 r. na adres mailowy j.rudnicka@brpo.gov.pl lub bezpośrednio najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konferencji.
 6. Organizator wykorzysta wszelkie możliwe i nakazane prawem środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Uczestników, Prelegentów i Prowadzących Konferencję, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 2. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160, z pózn. zm.).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz przepisami obowiązującymi w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.
 7. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 5 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.
 8. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-11-03 08:40:14
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2018-09-04 14:19:06
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także