Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Tomasz Truskawa

absolwent Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

1979-1983 członek Konfederacji Niezależnej Młodzieży Polskiej w Bydgoszczy, 1981-1983 Związku Młodzieży Demokratycznej.

W 1981 drukarz i kolporter wydawnictw ZR „S” Bydgoszcz.

Po 13 XII 1981 organizator manifestacji i akcji ulotkowych. 1984-1989 współzałożyciel Grupy Politycznej „Robotnik”, organizator działalności wydawniczej, składacz, introligator, od 1985 autor, redaktor, drukarz, koordynator kolportażu także in. wydawnictw podziemnych, w tym znaczków poczt podziemnych i in. druków ulotnych, od 1986 także redaktor techn. W 1986 współorganizator Wydawnictwa im. Olofa Palme. 15 XI 1987 uczestnik zjazdu założycielskiego PPS w Warszawie, 1987-1989 w Centralnym Komitecie Wykonawczym PPS; członek komisji wydziałowej NZS na Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW; współzałożyciel, redaktor, drukarz, kolporter podziemnego pisma „Czekista”; działacz Ruchu WiP, organizator manifestacji i działalności wydawniczej WiP. W 1988 współzałożyciel Akademickiego Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego na UW. Współorganizator bojkotu wyborów parlamentarnych w 1989. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany oraz skazywany przez Kolegia ds. Wykroczeń na kary grzywny.

1989-1997 ekspert biura konsultacyjno-negocjacyjnego ZR Mazowsze. Po 1989 współorganizator nowych związków zawodowych i samorządów pracowniczych, organizator tzw. akcji antypopiwkowych (przeciwko PPWW – podatkowi od ponadnormatywnych wynagrodzeń), w obronie polskiego budownictwa i przeciwko prywatyzacji PZU. Do 1993 członek władz PPS, do 1999 w „S”. 1997-2005 pracownik Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Od 1999 członek SWS, członek Zarządu SWS.
Wyróżniony odznaką Zasłużony dla NSZZ Policjantów (1994), Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk