Zbigniew Lasocik

Zbigniew Lasocik jest profesorem nauk prawnych i kryminologii zatrudnionym w Uniwersytecie Warszawskim. Jest ekspertem w zakresie nauk penitencjarnych, specjalistą w dziedzinie praw człowieka i prewencji tortur, jest także pionierem badań problematyki handlu ludźmi, twórcą pierwszej w kraju placówki naukowej zajmującej się tą problematyką (Ośrodek Badań Handlu Ludźmi) a także redaktorem pierwszego w Polsce podręcznika nt. handlu ludźmi. Przez pięć lat (2007-2012) był profesorem i dziekanem Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Profesor Lasocik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  oraz w Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy Praktyki religijne więźniów oraz stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie kryminologii przedstawiając książkę Zabójca zawodowy i na zlecenie. Od 2013 jest profesorem nauk prawnych i kryminologii, po przeprowadzeniu przewodu w oparciu o książkę Dzielnicowy w nowoczesnej formacji policyjnej.

Zbigniew Lasocik był gościem i stypendystą licznych placówek naukowych w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii, wśród nich można wymienić następujące: Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku, Uniwersytet Harvarda w Cambridge, London School of Economics czy Narodowa Rada ds. Zapobiegania Przestępczości w Szwecji.

W latach 2007-2012 profesor Zbigniew Lasocik był członkiem Podkomitetu ds. Prewencji Tortur ONZ w Genewie.

Zbigniew Lasocik jest autorem kilkudziesięciu publikacji, wśród których są monografie, podręczniki, zbiory prac a także artykuły i studia publikowane w czasopismach i opracowaniach zbiorowych, jest także autorem kilkudziesięciu opracowań o charakterze popularyzatorskim.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-07-11 10:51:30
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-10-21 12:06:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk