Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

Dr hab. prof. KUL Małgorzata Wąsek-Wiadrek

Absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. W latach 1989 - 1995 studiowała na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL. W 1995 r. uzyskała tytuł magistra na podstawie pracy magisterskiej „Istota i zasady procesu karnego” napisanej pod kierunkiem promotora prof. dr hab. Andrzeja Wąska. W latach 1995-1996 odbyła roczne studia podyplomowe z dziedziny prawa europejskiego w Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii, zakończone uzyskaniem tytułu Master of Laws (LL.M.) na podstawie rozprawy magisterskiej opracowanej i obronionej u prof. Paula Lemmensa. Uczestniczyła w kilku kursach i szkoleniach z dziedziny międzynarodowej ochrony praw człowieka, w tym m.in. w zaawansowanym kursie Międzynarodowej Ochrony Praw Człowieka w Instytucie Praw Człowieka w Turku (Abo Akademi University) w Finlandii oraz w kursie praw człowieka organizowanym przez Instytut Europejski we Florencji.

Od października 1996 r. pracowała jako asystent w Katedrze Procedury Karnej KUL. W marcu 2000 r. odbyła miesięczny staż naukowy w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. Stanisława Waltosia. W styczniu 2002 r. obroniła rozprawę doktorską na temat "Zasada równości stron w polskiej procedurze karnej w perspektywie prawnoporównawczej" napisaną pod opieką promotora, prof. dr hab. Andrzeja Wąska. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. Stanisław Waltoś i prof. dr hab. Edward Skrętowicz. Badania zwieńczone napisaniem rozprawy doktorskiej zostały częściowo sfinansowane ze środków grantu promotorskiego Komitetu Badań Naukowych w ramach projektu badawczego „Zasada równości stron w polskim procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej” (grant nr 1 H02A 018 16).

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych zainteresowania naukowe M. Wąsek-Wiaderek skupiły się na oddziaływaniu prawa europejskiego na polski proces karny. Badania objęły dwie płaszczyzny: wpływu standardów prawnych Rady Europy na model polskiego procesu karnego oraz kształtowania się nowego modelu współpracy sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej. W latach 2008 - 2012 M. Wąsek-Wiaderek realizowała grant badawczy własny, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Nr NN110 235935), na temat „Zmiany zakresu samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego wskutek przystąpienia Polski o Unii Europejskiej”. W ramach realizacji grantu kilkakrotnie prowadziła kwerendę biblioteczną w Instytucie Prawa Karnego Międzynarodowego i Porównawczego im. Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim. W czerwcu 2013 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.

Od 2004 r. M. Wąsek-Wiaderek jest członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.   

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk