Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rafał Dębowski

Adwokat, od listopada 2013 r. pełni funkcję Sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej.

Pełnił funkcję arbitra i superarbitra orzekającego w stałych sądach polubownych.

Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych i administracyjnych. Świadczy usługi prawne związane z nieruchomościami, procesem inwestycyjnym i budowlanym. W zakresie jego praktyki leżą zagadnienia prawne dotyczące kształtowania ładu przestrzennego (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i inne uchwały prawa miejscowego), zagospodarowania terenów (decyzje WZ, decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje ZRID), ochrony środowiska, prawa wodnego, etc. Do głównych obszarów jego zainteresowań należy również dochodzenie wierzytelności i rozwiązywanie sporów, obejmujące tak etap przedprocesowy jak i procesowy..

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk