Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Adam Chmura

Prawnik w Biurze Rzecznika Praw Dziecka

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji UW (praca magisterska poświęcona prawnokarnym i administracyjnoprawnym konsekwencjom nielegalnego przekroczenia granicy). Od 2011 r. związany ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej (SIP), w którym udzielał porad prawnych cudzoziemcom, odpowiadał za kontakty ze Strażą Graniczną oraz koordynował działania związane z pracami legislacyjnymi nad zmianami w prawie migracyjnym i azylowym – współautor licznych poprawek do projektu nowej ustawy o cudzoziemcach. W 2014 r. brał udział w monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców przeprowadzonym na zaproszenie MSW przez SIP i Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Współpracował m.in. z Instytutem Spraw Publicznych, Polskim Forum Migracyjnym, Fundacją Ocalenie oraz organizacjami zajmującymi się pomocą osobom wewnętrznie przesiedlonym na Ukrainie i w Gruzji. Trener z zakresu prawa migracyjnego i azylowego oraz z obszaru praw socjalnych i ekonomicznych cudzoziemców – prowadził dotąd szereg szkoleń poświęconych tej tematyce, dedykowanych zarówno osobom wspierającym migrantów, jak i samym cudzoziemcom. Autor publikacji oraz tekstów informacyjnych z tego zakresu.

Od 2016 r. wspiera działania podejmowane przez Rzecznika Praw Dziecka na rzecz ochrony praw małoletnich cudzoziemców, m.in. przygotowując projekty wystąpień generalnych w tym obszarze oraz proponując interwencje procesowe w sprawach indywidualnych, w których mogłyby być zagrożone prawa małoletnich cudzoziemców.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2017-10-23 15:59:38
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-02-19 15:07:15
Tytuł: Adam Chmura
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk