Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jak powinno wyglądać zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku noszenia maseczki? – odpowiedź na pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Pan w sprawie osób zwolnionych z obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką - pytał jaka musi być treść zaświadczenia, które miałby okazać uprawnionym organom.

Nie ma odgórnie określonej treści takiego zaświadczenia. Jednakże z dokumentu tego musi z niego wynikać, że dana osoba cierpi na schorzenia wymienione w przepisach, które do tego uprawniają.

Poza wyjątkami wskazanymi w przepisach, zgodnie z obowiązującym prawem wszyscy mają obowiązek zasłaniania nosa i ust między innymi w miejscach ogólnodostępnych czy środkach transportu publicznego. Jednakże obowiązek ten nie ma zastosowania w przypadku osób, które nie mogą zasłonić nosa i ust ze względu na:

  • całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
  • zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Osoby nie mogące zasłaniać ust i nosa na podstawie powyższych powodów, zobowiązane są do uzyskania zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego występowanie opisanych wyżej schorzeń. Takie zaświadczenie lub inny dokument należy przedstawić na żądanie:

  • policji,
  • straży gminnej,
  •  Straży Granicznej - w lotniczych przejściach granicznych,
  • straży ochrony kolei - na obszarze kolejowym, w pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych.

Osoba zainteresowana otrzymaniem zaświadczenia powinna zwrócić się do lekarza, który może je wystawić, jeśli stwierdzi taką potrzebę (podobnie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do aktualności już posiadanego). Należy też pamiętać, że zamiast zaświadczenia lekarskiego można posiadać inny dokument potwierdzający wskazane w przepisach schorzenia - legitymację osoby z niepełnosprawnością lub kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w zakresie jednostek chorobowych wskazanych powyżej (tj. zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia).

Podstawa prawna :

§ 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512 ze zm.).

Stan prawny na dzień 7 kwietnia 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk