Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Zatrudnienie osób pozbawionych wolności – szansa na zmianę”

Data:

W dniach 28 – 29 stycznia 2016 r. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Krzysztof Olkowicz oraz pracownicy Biura RPO (Przemysław Możejko – główny specjalista w Zespole do spraw Wykonywania Kar i dr Marcin Mazur – Zastępca Dyrektora Zespołu KMP) uczestniczyli we współorganizowanej przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i Rzecznika Praw Obywatelskich konferencji naukowej  „Zatrudnienie osób pozbawionych wolności – szansa na zmianę”.

W charakterze prelegentów w trakcie konferencji wystąpili m.in. Zastępca RPO Krzysztof Olkowicz i Zastępca Dyrektora Zespołu Krajowy Mechanizm Prewencji dr Marcin Mazur z Biura RPO, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, prof. zw. dr hab. Piotr Stępniak, prof. UG dr. hab. Wojciech Zalewski, dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Podczas konferencji reprezentowani byli także: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pracodawcy zatrudniający osoby pozbawione wolności.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich w dwóch wystąpieniach wskazał, że Rzecznik, oprócz roli strażnika praw i wolności osób pozbawionych wolności, będzie aktywnie wspierał wszelkie działania zmierzające do wzrostu zatrudnienia skazanych m.in. przedłoży konkretne propozycje w tym zakresie. Dokonał analizy pracy jako środka oddziaływania resocjalizacyjnego wskazując, że nie jest ona przyjmowana przez skazanych jako dolegliwość i obowiązek lecz jako swoisty przywilej oraz ich upodmiotowienie, a także element niwelowania jednej z największych dolegliwości kary pozbawienia wolności czyli nudy i bezczynności. Zastępca Rzecznika wskazał również na bariery infrastrukturalne, omówił skutki przekształcenia Zakładów Remontowo-Budowlanych w Instytucje Gospodarki Budżetowej, podał przykłady dobrej współpracy jednostek penitencjarnych z samorządem lokalnym (Podstrefa Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zakładzie Karnym w Czarnem), a także wskazał na różnice pomiędzy cywilnoprawnym i administracyjnoprawnym stosunkiem pracy. Szczegółowo omówił również zakomunikowaną rządowi polskiemu przez Europejski Trybunał Praw Człowieka sprawę Turowski vs. Polska (skarga Nr 38601/12).

Wszyscy uczestnicy konferencji wskazywali na ogromną wagę zatrudnienia dla procesu readaptacji, a także aspektów psychospołecznych funkcjonowania jednostek penitencjarnych oraz postulowali znalezienie właściwych rozwiązań formalno-prawnych i organizacyjnych w pozyskiwaniu miejsc pracy.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP